ตารางเรียนประจำเดือน กรกฎาคม 2565
วัน วัน / เดือน / ปี หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ผู้สอน ราคา
เสาร์02/07/65
2อ.เจษฎา ม่วงเจริญ3,500.00 บาท
เสาร์09/07/65
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล2,140.00 บาท
2อ.ครรชิต ป้อทองคำ3,500.00 บาท
1อ.นิรมล พุทธาศรี1,605.00 บาท
อาทิตย์10/07/65
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
1อ.ทัตดารา กาญจนกุญชร2,140.00 บาท
เสาร์16/07/65
1อ.จุไร นิ่มอุดม2,140.00 บาท
2อ.ศิวกรณ์ ทัดดี3,500.00 บาท
1อ.อรรถ ขันสี2,140.00 บาท
อาทิตย์17/07/65
1อ.อรรถ ขันสี2,140.00 บาท
1ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม2,140.00 บาท
เสาร์23/07/65
1อ.มานะ พชนะโชติ2,140.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล2,140.00 บาท
อาทิตย์24/07/65
1อ.สราวุธ ยุกตานนท์1,800.00 บาท
1อ.พรรณวดี  อยู่คง2,140.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล3,210.00 บาท
เสาร์30/07/65
2อ.ขวัญชัย ป้อทองคำ3,500.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล2,140.00 บาท
1อ.โอฬาร ศรีสวรรค์2,140.00 บาท
อาทิตย์31/07/65
1อ.ธีรชัย เจริญวัฒนาเลิศ2,999.00 บาท

คอร์สเรียนวันเสาร์ที่ 02 กรกฎาคม 2565 ( จำนวน 1 คอร์ส )
ส. 2 - อา. 3 ก.ค. 65
จะเริ่มใน 6 วัน
Training งานช่าง
สอนโดย อ.เจษฎา ม่วงเจริญ
ราคา 3,500 บาท