ตารางเรียนประจำเดือน กันยายน 2562
วัน วัน / เดือน / ปี หลักสูตร จำนวน ผู้สอน ราคา
อาทิตย์01/09/62
1อ.พรรณวดี  อยู่คง2,140.00 บาท
1อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง2,140.00 บาท
เสาร์07/09/62
1อ.อินทุอร โมลเตนี่2,000.00 บาท
1อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข2,140.00 บาท
1อ.พจนาถ บูระผลิต2,140.00 บาท
1อ.พรดารา เขตต์ทองคำ2,140.00 บาท
2อ.สิรวิชญ์ เพ็ญภัทระเรืองกุล3,500.00 บาท
อาทิตย์08/09/62
1อ.ชนันพร ชัยประภา2,140.00 บาท
1อ.สุจรรย์จิรา วัฒนเจริญชัย2,140.00 บาท
1อ.พนัส แย้มสกุล2,140.00 บาท
เสาร์14/09/62
1เชฟเอก ชาติตระกูล3,210.00 บาท
1อ.จุไร นิ่มอุดม2,140.00 บาท
1อ.สมหมาย บำเพ็ญบุญ2,140.00 บาท
1อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข2,140.00 บาท
1อ.สิริกาญจน์ จงถาวร2,000.00 บาท
2อ.ศรนรินทร์ หนุศร4,800.00 บาท
อาทิตย์15/09/62
1อ.จุไร นิ่มอุดม2,140.00 บาท
1อ.สิริกาญจน์ จงถาวร2,000.00 บาท
1อ.สุจรรย์จิรา วัฒนเจริญชัย2,140.00 บาท
1ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม2,140.00 บาท
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
เสาร์21/09/62
1อ.กุลวดี จิตขจรวานิช2,000.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล3,210.00 บาท
1อ.โอฬาร ศรีสวรรค์2,140.00 บาท
1อ.โปรดปราน ตันทเสนีย์2,140.00 บาท
2อ.ครรชิต ป้อทองคำ3,500.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,599.00 บาท
อาทิตย์22/09/62
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล3,210.00 บาท
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
1อ.มานะ พชนะโชติ2,140.00 บาท
ศุกร์27/09/62
3อ.ขวัญชัย ป้อทองคำ4,900.00 บาท
เสาร์28/09/62
1อ.ภวัต เจริญปุระ1,600.00 บาท
1อ.ยุวนิจ สำราญบำรุง2,140.00 บาท
1อ.จุไร นิ่มอุดม1,605.00 บาท
1อ.อรรถ ขันสี2,140.00 บาท
อาทิตย์29/09/62
1เชฟจตุพร อ่อนพรม3,299.00 บาท
1อ.อรรถ ขันสี2,140.00 บาท
1อ.นวลปรางค์ วรรณพงศ์2,140.00 บาท
1อ.ธีรชัย เจริญวัฒนาเลิศ2,140.00 บาท

คอร์สเรียนวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ( จำนวน 7 คอร์ส )
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 3 วัน
Craftwork งานฝีมือ
สอนโดย อ.สิริกาญจน์ จงถาวร
ราคา 2,000 บาท
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 3 วัน
Cooking Class ลงมือทำจริง
สอนโดย เชฟสุรศักดิ์ คงสวัสดิ์
ราคา 3,299 บาท
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 3 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ศุภชัย สากำสด
ราคา 2,140 บาท
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 3 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.มานะ พชนะโชติ
ราคา 2,140 บาท
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 3 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อรรถ ขันสี
ราคา 2,140 บาท
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 3 วัน
Training งานช่าง
สอนโดย อ.ศรนรินทร์ หนุศร
ราคา 4,800 บาท
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 3 วัน
Training งานช่าง
สอนโดย อ.ครรชิต ป้อทองคำ
ราคา 3,500 บาท
คอร์สเรียนวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ( จำนวน 4 คอร์ส )
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 4 วัน
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.เต็มสิทธิ์ นาโสม
ราคา 3,299 บาท
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 4 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ธีรชัย เจริญวัฒนาเลิศ
ราคา 2,140 บาท
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 4 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อรรถ ขันสี
ราคา 2,140 บาท
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 4 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.วันดี ละมูลเจริญ
ราคา 2,140 บาท