ตารางเรียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
วัน วัน / เดือน / ปี หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ผู้สอน ราคา
เสาร์05/02/65
1อ.ณพรรณภรณ์ ดาวสุโขศิริกูล1,605.00 บาท
2อ.เจษฎา ม่วงเจริญ3,500.00 บาท
1อ.พนัส แย้มสกุล2,140.00 บาท
1อ.นวลปรางค์ วรรณพงษ์ คำชื่นวงศ์2,140.00 บาท
อาทิตย์06/02/65
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
1อ.มานะ พชนะโชติ2,140.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,140.00 บาท
1อ.พจนาถ บูระผลิต2,140.00 บาท
เสาร์12/02/65
1อ.วันดี ละมูลเจริญ2,140.00 บาท
2อ.ครรชิต ป้อทองคำ3,500.00 บาท
1อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข2,140.00 บาท
1อ.เต็มสิริ รังหอม2,140.00 บาท
อาทิตย์13/02/65
1อ.อภิวรรณ ฟักน่วม2,140.00 บาท
1ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม2,140.00 บาท
1อ.วรดนย์ ประสม3,299.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล3,210.00 บาท
เสาร์19/02/65
1อ.ศุภชัย สากำสด2,140.00 บาท
1อ.ทัตดารา กาญจนกุญชร2,140.00 บาท
1อ.สุรีย์ แก้วพิลา2,140.00 บาท
2อ.ครรชิต ป้อทองคำ3,500.00 บาท
อาทิตย์20/02/65
1เชฟสุรศักดิ์ คงสวัสดิ์3,299.00 บาท
1ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม2,140.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,999.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล2,140.00 บาท
เสาร์26/02/65
1อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง2,140.00 บาท
2อ.บุญธรรม รัตนวงกต3,500.00 บาท
2อ.ศิวกรณ์ ทัดดี3,500.00 บาท
1อ.จุไร นิ่มอุดม1,605.00 บาท
1อ.อรรถ ขันสี2,140.00 บาท
อาทิตย์27/02/65
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล2,140.00 บาท
1อ.โอฬาร ศรีสวรรค์2,140.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,999.00 บาท
1อ.อรรถ ขันสี2,140.00 บาท

คอร์สเรียนวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 ( จำนวน 4 คอร์ส )
อา. 30 ม.ค. 65
จะเริ่มใน 1 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.คนนธิป ทองวงศ์
ราคา 2,140 บาท
อา. 30 ม.ค. 65
จะเริ่มใน 1 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล
ราคา 3,210 บาท
อา. 30 ม.ค. 65
จะเริ่มใน 1 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พรรณวดี  อยู่คง
ราคา 2,140 บาท
อา. 30 ม.ค. 65
จะเริ่มใน 1 วัน
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 2,999 บาท
คอร์สเรียนวันเสาร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2565 ( จำนวน 4 คอร์ส )
ส. 5 ก.พ. 65
จะเริ่มใน 7 วัน
ส. 5 ก.พ. 65
จะเริ่มใน 7 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พนัส แย้มสกุล
ราคา 2,140 บาท
ส. 5 - อา. 6 ก.พ. 65
จะเริ่มใน 7 วัน
Training งานช่าง
สอนโดย อ.เจษฎา ม่วงเจริญ
ราคา 3,500 บาท
ส. 5 ก.พ. 65
จะเริ่มใน 7 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ณพรรณภรณ์ ดาวสุโขศิริกูล
ราคา 1,605 บาท