ทัวร์ ข้ามผ่านกาลเวลา “จาม-เวียด” ท่อง “ฮอยอัน-เว้-ดานัง” ประเทศเวียดนาม

ทัวร์ ข้ามผ่านกาลเวลา “จาม-เวียด” ท่อง “ฮอยอัน-เว้-ดานัง”

ประเทศเวียดนาม

วันที่ 7-10 มีนาคม 2562 (4 วัน 3 คืน)

วิทยากร : รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ

ราคา 29,900 บาท


วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 (1)

08.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (PG) โดยมีเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

11.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 947 **บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

12.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนามเท่ากับประเทศไทย)

บ่าย เดินทางสู่เมืองเว้ (Huế) เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ภายในมีโบราณสถานที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมและแบบฉบับของตนเอง เมืองแห่งนี้จึงได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก ในปี พ.ศ. 2536 ซึ่งเป็น 1 ใน 3 แห่งของมรดกโลกในประเทศเวียดนาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) (บริการ Snack Box)

จากนั้นนำท่านชม สุสานจักรพรรดิมิญ หมั่ง (Tomb of Minh Mạng) สุสานของ “จักรพรรดิมิญ หมั่ง” (Minh Mạng) หรือในพงศาวดารไทยเรียกว่า “มินมาง” เป็นจักรพรรดิพระองค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์เหงียน ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3 ของสยาม โดยพระองค์มีบทบาทในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำของเวียดนามในช่วง ‘สงครามอานามสยามยุทธ’ และในรัชสมัยของพระองค์ยังเกิดความขัดแย้งกับบรรดามิชชันนารีชาวตะวันตก ทำให้ความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกโดยเฉพาะฝรั่งเศสเสื่อมถอยลงอย่างมาก จนนำไปสู่การสูญเสียเอกราชแก่ฝรั่งเศสในที่สุด สุสานแห่งนี้มีแผนผังและตัวอาคารสร้างตามแนวแกนตรง บริเวณลานกว้างมีการสลักหินรูปช้าง ม้า ทหาร และขุนนางซึ่งได้รับอิทธิพลจากคติการสร้างสุสานของจักรพรรดิจีน พร้อมชมพระแท่นบูชาดวงวิญญาณและพระตำหนักด้านในที่ล้อมรอบไปด้วยบึงน้ำและสวนที่แสนรื่นรมย์

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เข้าพักที่ Mid Town Hotel**** หรือเทียบเท่า http://midtownhotelhue.com/en/

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 (2)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเข้าชม พระราชวังเมืองเว้ (Huế Imperial City) สร้างในรัชสมัย “จักรพรรดิเยียลอง” (Gia Long) หรือพระนามที่ปรากฏในพงศาวดารของไทยว่า “พระเจ้าเวียดนามยาลอง” หรือ “องเชียงสือ” ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหงียน พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดยได้ลักษณะการวางผังพระราชวังเช่นนี้มาจากพระราชวังกู้กงในกรุงปักกิ่งของจีน ถือเป็นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อในเรื่องของฮวงจุ้ยจีน ซึ่งนอกจากการวางผังแล้ว รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและชื่อที่ใช้เรียกพระตำหนักต่างๆ ยังสัมพันธ์กับพระราชวังกู้กงในกรุงปักกิ่งอีกด้วย พร้อมชมประตูโงมน ประตูหลักของพระราชวังที่กษัตริย์เวียดนามจะเสด็จมาประทับเพื่อร่วมงานพระราชพิธี และทอดพระเนตรการเดินสวนสนามของกองทัพ

จากนั้นเดินทางไปยัง สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ (Tomb of Khải Định) สุสานของ “จักรพรรดิไคดิงห์” (Khải Định) จักรพรรดิองค์ที่ 12 แห่งราชวงศ์เหงียน สุสานแห่งนี้เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน ทางเดินขึ้นสุสานได้รับการตกแต่งเป็นบันไดมังกรอันโอ่อ่าสู่ชั้นต่างๆ ถึง 5 ชั้น มีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยการใช้กระเบื้องสีปูพื้นจิตรกรรมฝาผนังแบบเฟรสโกเป็นภาพ “มังกรในม่านเมฆ” ประดับอยู่บนเพดานกลางห้องโถง

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่เมืองฮอยอัน (Hội An) ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออก ซึ่งในปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองฮอยอันเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แม้ว่าจะผ่านการบูรณะมาตลอด แต่ก็ยังคงรูปแบบดั้งเดิมเอาไว้ได้

ชม ศาลเจ้าเฝือกเกี๋ยน (Phúc Kiến) สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 22 โดยชาวจีนฝูเจี้ยน เพื่อประดิษฐานเจ้าแม่มาจู่ หรือที่คนไทยรู้จักในนามเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าของผู้ที่เดินเรือตามความเชื่อของชาวจีน เนื่องจากศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นโดยชาวฝูเจี้ยน จึงปรากฏลักษณะในเชิงช่างแบบที่พบในแถบภาคใต้ของมณฑลฮกเกี้ยนด้วย จากนั้นชม ศาลเจ้าก๋วงเจีย (Quang Trieu) หรือศาลเทพเจ้ากวนอู ซึ่งสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2329 โดยมีรูปแบบศิลปกรรมของทางกว่างโจวหรือกวางตุ้งสะท้อนอยู่ในงานศิลปกรรมรูปแบบต่างๆ และชมปิดท้ายที่ สะพานญี่ปุ่น หรืออีกชื่อหนึ่งว่า จั่วเก่ย (Chùa Cầu) ที่แปลว่า “สะพานศาลเจ้า” เป็นสะพานเชื่อมคลองระหว่างพื้นที่ของชุมชนจีนและญี่ปุ่น สร้างในปี พ.ศ. 2136 ที่ปลายของสะพานประดิษฐานประติมากรรมรูปลิงและสุนัข ส่วนตรงกลางของสะพานเป็นศาลเจ้าขนาดเล็กศิลปะแบบเวียดนาม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนอย่างชัดเจน

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ค่ำ พักที่ Green Heaven Hoi An Resort & Spa**** หรือเทียบเท่า https://hoiangreenheavenresort.com/en/

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 (3)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กลุ่มปราสาทหมี่เซิน (Mỹ Sơn) กลุ่มศาสนสถานขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นในหลายยุคสมัย จากหลักฐานทางศิลาจารึกพบว่า ศาสนสถานกลุ่มนี้เริ่มสร้างในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10-11 ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าภัทรวรมัน โดยหลายหลังสร้างขึ้นในลัทธิไศวนิกาย แต่จากหลักฐานทางศิลปกรรมพบว่าที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดกลับอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-13 เท่านั้น จากการสำรวจศาสนสถานที่มีอยู่สามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มต่างๆ ตามตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส ได้แก่ A, A’, B, C, D, E, F, G, H เป็นต้น เข้าชมกลุ่มศาสนสถานต่างๆ พร้อมฟังเรื่องราวของ “จามปา” 1 ในอาณาจักรโบราณของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีกล่าวไว้ในบันทึกของชาวจีนชื่อหม่าตวนหลิน ที่ได้เขียนเรื่องของ ‘หลินยี่’ หรือ ‘จาม’ เอาไว้

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หมี่เซิน (Mỹ Sơn Museum) โดยด้านในได้จัดแสดงจารึก, ชิ้นส่วนประดับงานสถาปัตยกรรม และทิทรรศการเกี่ยวกับการขุดค้นทางโบราณคดีที่กลุ่มศาสนสถานแห่งนี้

จากนั้นนำท่านสู่เมืองดานัง (Đà Nẵng) เมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลางตอนใต้ โดยเป็นเมืองที่กองทหารฝรั่งเศสยกพลขึ้นบกตามพระบัญชาของพระเจ้านโปเลียนที่ 3 เพื่อตอบโต้ที่กลุ่มมิชชันนารีคาทอลิกถูกประหารชีวิต และเพื่อประกาศเป็นพื้นที่อาณานิคมภายใต้อาณัติของฝรั่งเศส โดยถือว่าเป็น 1 ใน 5 เมืองสำคัญบนคาบสมุทรอินโดจีน ทั้งยังเคยเป็นที่ตั้งฐานทัพอากาศหลักของกองทัพสหรัฐอเมริกาในระหว่างสงครามเวียดนามอีกด้วย ให้ท่านได้ช็อปปิ้งที่ ตลาดฮาน ตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อเวียดนาม กาแฟ สินค้าที่ระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋า และสินค้าพื้นเมืองแบบต่างๆ

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ค่ำ พักที่ Samdi Hotel**** หรือเทียบเท่า http://www.samdihotel.vn/

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562 (4)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจาม (Museum of Cham Sculpture) ด้านในจัดแสดงประติมากรรมในศิลปะจามโดยเฉพาะ ที่มาของการก่อตั้งสืบเนื่องจากการสำรวจโบราณสถานจามของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (École française d’Extrême-Orient) ที่ได้ค้นพบประติมากรรมจำนวนมากจากแหล่งโบราณคดีในวัฒนธรรมจาม ต่อมาได้จัดตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2458 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ประติมากรรมในศิลปะจามที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมีประติมากรรมชิ้นเยี่ยม จากปราสาทหลังต่างๆ ให้ได้ชมกันอย่างมากมาย เช่น หน้าบันรูปครุฑยุดนาค, คชสีห์, ฐานศิวลึงค์ประดับถันสตรี ตลอดจนพระพุทธรูปและเทวรูปของเทพเจ้าองค์ต่างๆ ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพุทธศาสนามหายาน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชม วัดลินห์อึ๋ง (Linh Ứng Temple) ตั้งอยู่บนเกาะเซินตร่า ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ ภายในประดิษฐานเทวรูปเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกสู่ทะเล โดยชาวดานังนั้นมีความเชื่อกันว่าเทวรูปองค์นี้ปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา อีกทั้งในบริเวณของวัดมีวิหารต่างๆ ที่ด้านในประดิษฐานเทวรูปเทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเชื่อในลัทธิเต๋าและพุทธศาสนามหายาน สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานดานัง

18.55 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 998 **บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

20.50 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก**


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งได้ที่ inbox เฟซบุ๊กเพจมติชนอคาเดมี คลิก m.me/Matichon.Academy.Thailand
หรือโทร 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124
Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105
line : @matichon-tour คลิก http://line.me/ti/p/%40matichon-tour

บทความก่อนหน้านี้รับเดือนแห่งความหวาน! ชวนเรียน 3 คอร์สเบเกอรี่เดือน ก.พ.62 ของมติชนอคาเดมี
บทความถัดไป“ผัดไทย-หอยทอด” อาหารไทยยอดนิยม