ทัวร์ ไหว้ 2 พระธาตุแดนอีสาน “ตำนานอุรังคธาตุ-นาคนคร” ริมโขง

ทัวร์ ไหว้ 2 พระธาตุแดนอีสาน ‘ตำนานอุรังคธาตุ-นาคนคร’ ริมโขง

จ.สกลนคร-นครพนม (2 วัน 1 คืน)

วันที่ 19-20 มกราคม 2562

วิทยากร : ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ นักโบราณคดี-ผู้วิเคราะห์สมบัติในองค์พระธาตุพนม

ราคา 9,500 บาท

…………………………………………

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

05.00 น. พบกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

06.30 น. เดินทางสู่ จ.สกลนคร ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3510

07.45 น. ถึง ท่าอากาศยานสกลนคร จากนั้นจัดเก็บสัมภาระของท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ

08.00 น. เดินทางสู่ตัวเมืองสกลนคร

08.30 น. ชม สะพานขอม หรือ “สะพานหิน” พบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ลักษณะเป็นสะพานก่อด้วยศิลาแลง แต่เดิมเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของถนนโบราณข้ามจากลำน้ำห้วยโมงที่ไหลมาจากทางทิศตะวันตกไปสู่หนองหานหลวง โดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อครั้งเสด็จตรวจราชการมณฑลนครราชสีมาและมณฑลอุดรอีสาน ได้ทรงนิพนธ์ถึงสะพานแห่งนี้ไว้ด้วย

สะพานขอม

09.00 น. เดินทางต่อไปยัง พิพิธภัณฑ์ภูพาน

09.10 น. ถึง พิพิธภัณฑ์ภูพาน ตั้งอยู่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ชุมชนหนองหารหลวง ด้านหลังโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ด้านในจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของเมืองสกลนคร ทั้งความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวสกลนคร ในรูปแบบนิทรรศการต่างๆ พร้อมฟังบรรยายเรื่อง “แอ่งสกลนคร แอ่งอารยธรรมแห่งอีสานเหนือ”

ภายในพิพิธภัณฑ์ภูพาน

10.30 น. เดินทางไปยัง วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

10.40 น. ถึง วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ชมและสักการะ ‘พระธาตุเชิงชุม’ ศาสนสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนคร ตามตำนานอุรังคนิทานเล่าว่าเป็นสถานที่บรรจุรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ แต่จากหลักฐานพบว่าส่วนล่างของพระธาตุนั้นแต่เดิมเป็นศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมรโบราณ ก่อนถูกสร้างเป็นพระธาตุในศิลปะแบบล้านช้างอย่างที่เห็นในปัจจุบัน จากนั้นสักการะ หลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวสกลนครภายในพระวิหารของวัด

พระธาตุเชิงชุม

11.45 น. เดินทางไปยัง วัดพระธาตุดุม

11.55 น. ถึง วัดพระธาตุดุม ศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมรโบราณ เป็นปราสาทก่ออิฐที่แต่เดิมน่าจะมีจำนวน 3 หลัง ปัจจุบันเหลือปราสาทเพียงหลังเดียว ทั้งยังหลงเหลือร่องรอยของคูน้ำล้อมรอบให้เห็นชัดเจน สันนิษฐานว่าน่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันกับปราสาทนารายณ์เจงเวง พร้อมฟังบรรยายเรื่อง “การเข้ามาของวัฒนธรรมเขมรโบราณ ในภาคอีสานตอนเหนือ”

พระธาตุดุม

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านฟาร์มฮัก

14.00 น. เดินทางไปยัง วัดป่าสุทธาวาส

14.20 น. ถึง วัดป่าสุทธาวาส เป็นวัดป่ากลางเมือง ทั้งยังเป็นสถานที่ในการละสังขารของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ผู้เป็นบูรพาจารย์สายพระป่าในประเทศไทย เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตเถระ ที่ภายในจัดแสดงเครื่องอัฐบริขาร พร้อมทั้งอัฐิธาตุของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต จากนั้นเข้าชมเจดีย์จันทสารเจติยานุสรณ์ หรือเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร โดยภายในมีการจัดแสดงรูปเหมือนของหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร และเครื่องอัฐบริขารของท่านหลวงปู่หลุยด้วย พร้อมร่วมฟังบรรยายเรื่อง “ความสำคัญของพระป่าสายอีสานในประเทศไทย”

15.20 น. เดินทางไปยัง วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง

15.45 น. ถึง วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง เป็นศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมรโบราณขนาดเล็กที่สร้างจากหินทรายทั้งหลังเพียงแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งแตกต่างไปจากปราสาทหลังอื่นๆ ที่พบในบริเวณเดียวกัน ทั้งยังมีภาพสลักงดงามที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นทับหลังรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์, พระกฤษณะปราบสิงห์ เป็นต้น อีกทั้งปราสาทหลังนี้ยังปรากฏชื่ออยู่ในตำนานอุรังคนิทานที่สัมพันธ์กับปราสาทภูเพ็ก และพระธาตุพนมอีกด้วย

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

17.00 น. เดินทางไปยัง จ.นครพนม

19.00 น. ถึง โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม หรือเทียบเท่า จากนั้นร่วมรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรม

20.30 น. ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. เดินทางไปยัง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

09.30 น. ถึง วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ชมและร่วมสักการะ ‘พระธาตุพนม’ ศาสนสถานสำคัญอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนม สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนหน้าอกหรือพระอุรังคธาตุตามตำนานอุรังคนิทาน สำหรับองค์พระธาตุนั้นสันนิษฐานว่าเคยเป็นปราสาทก่ออิฐในศิลปะจามหรือเขมรโบราณก่อนเมืองพระนคร เนื่องจากส่วนฐานมีลวดลายสลักอิฐประดับบนเสาติดผนังที่มุมทั้งสี่ ทั้งยังมีซุ้มประตูเป็นซุ้มคดโค้งมีใบระกาแหลมขนาดใหญ่ ส่วนที่เห็นในปัจจุบันนั้นมีการบูรณะให้เป็นทรงบัวเหลี่ยมในรูปแบบศิลปะล้านช้าง จากนั้นให้ท่านได้เข้าชมด้านในขององค์พระธาตุ (เฉพาะสุภาพบุรุษเท่านั้น***) พร้อมชมที่เก็บอัฐิของเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก (ญาคูขี้หอม) พระอริยสงฆ์แห่งสองฝั่งโขง ตลอดจนฟังเรื่องการบูรณะองค์พระธาตุพนมในสมัยต่างๆ จากนั้นเข้าชมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญภายในพิพิธภัณฑ์ของวัด เช่น ยอดพระธาตุพนมองค์เดิมที่สร้างโดยเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก, ผอูบสำริดบรรจุพระอุรังคธาตุซึ่งพบที่พระธาตุพนมองค์เดิม เป็นต้น

พระธาตุพนม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านดาวทอง

13.00 น. เดินทางไปยัง วัดหัวเวียงรังษี

13.10 น. ถึง วัดหัวเวียงรังษี วัดแห่งนี้ไม่มีประวัติการสร้างที่แน่ชัด มีแค่เพียงการสันนิษฐานของพระสงฆ์ของวัดว่าน่าจะสร้างขึ้นในคราวเดียวกับการปฏิสังขรณ์พระธาตุพนม เพราะอิฐที่ก่อเป็นสิมนั้นเป็นรุ่นเดียวกัน ชมสิมหรือพระอุโบสถซึ่งภายนอกอาคารบางตำแหน่งมีร่องรอยจิตรกรรมฝาผนังหรือฮูปแต้ม ส่วนภายในอาคารบริเวณเหนือช่องหน้าต่างมีฮูปแต้มที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมผสมล้านช้าง-กรุงเทพฯ เขียนเรื่องพุทธประวัติ, ทศชาติชาดก และรามเกียรติ์

วัดหัวเวียงรังษี

13.45 น. เดินทางต่อไปยัง อ.เรณูนคร จ.นครพนม

14.10 น. ถึง วัดพระธาตุเรณู ชมและสักการะ ‘พระธาตุเรณู’ ซึ่งองค์พระธาตุได้ถ่ายแบบมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม สร้างในปี พ.ศ.2461 โดยอาจารย์เม้า วงษา และอุปัชฌาอินทร์ ในบริเวณชุมชนของชาวภูไทหรือผู้ไทที่มาตั้งถิ่นฐานเมื่อราวปลายพุทธศตวรรษที่ 24 จากนั้นร่วมรับประทานของว่างพร้อมชมการแสดงรำภูไทเรณูนครอันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่

พระธาตุเรณู

15.30 น. เดินทางกลับตัวเมืองนครพนม

16.30 น. เข้าชม พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หรือจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) เดิมเป็นของพระยาอดุลยเดชสยามเมศวรภัคดีพิริยพาหะ (อุ้ย นาครทรรพ) เทศาภิบาลมณฑลอุดรธานีและผู้ว่าราชการ จ.นครพนมคนแรก สร้างโดยช่างชาวญวน ตัวอาคารมีความโดดเด่นด้วยรูปแบบศิลปะโคโลเนียลแบบตะวันตก เพราะได้รับอิทธิพลการก่อสร้างจากฝรั่งเศสในยุคอินโดจีน อีกทั้งที่นี่ยังเคยเป็นที่ประทับแรมของรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมายังนครพนมเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และทอดพระเนตรงานประเพณีไหลเรือไฟเป็นครั้งแรกอีกด้วย ปัจจุบันกรมศิลปากรจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัด ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองนครพนม, บุคคลสำคัญ, ภาพถ่ายเก่า, กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รวมถึงภาพของ “ยายตุ้ม จันทนิต” ผู้ถวายดอกบัวแด่รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายังนครพนม เมื่อปี พ.ศ. 2498

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

17.10 น. รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านเรือนริมน้ำ

18.00 น. เดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนครพนม

18.30 น. ถึง ท่าอากาศยานนครพนม

20.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3395

21.20 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงเส้นทางและสภาพอากาศเป็นสำคัญ***


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งได้ที่ inbox เฟซบุ๊กเพจมติชนอคาเดมี คลิก m.me/Matichon.Academy.Thailand

หรือโทร 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124
Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105
line : @matichonacademy

บทความก่อนหน้านี้เปิดแล้ว! ธุรกิจขายตรง “เลกาซี” ผุดช็อป “มายมาร์ท” เจาะลูกค้ากรุงเทพฯตะวันออก
บทความถัดไป7 UNSEEN พลาดไม่ได้! ในทัวร์ “ชัยนาท-สรรคบุรี” เมืองโบราณลุ่มน้ำเจ้าพระยา จ.ชัยนาท