ทัวร์ ปริศนา”ศรีจนาศะ”รัฐโบราณที่ถูกลืม

ทัวร์ ปริศนา”ศรีจนาศะ”รัฐโบราณที่ถูกลืม
จ.ลพบุรี-เพชรบูรณ์-นครราชสีมา
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 (2 วัน 1 คืน)

นำชมและบรรยาย : รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา

………………………………………………………………………………………………………………………

กำหนดการเดินทาง

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 (1) : กรุงเทพฯ – แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว – พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณซับจำปา – อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ – ปรางค์ฤาษี – เขาคลังนอก

05.30 น. ลงทะเบียน รับของที่ระลึกพร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อแรก) ที่ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน
06.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
09.30 น. เข้าชม แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ตั้งอยู่ภายในวัดโป่งมะนาว ชมหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่แสดงโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 3,000 ปี ที่ถูกฝังไว้กับสิ่งของเครื่องใช้เครื่องประดับต่างๆ จากนั้นชมพิพิธภัณฑสถานชุมชนบ้านโป่งมะนาว ที่ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุซึ่งค้นพบที่นี่ เช่น ภาชนะดินเผา, เครื่องใช้และเครื่องประดับสำริด และเครื่องมือเหล็ก เป็นต้น
10.45 น. เดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณซับจำปา

โบราณวัตถุ ในพิพิธภัณฑสถานชุมชนบ้านโป่งมะนาว

11.20 น. ถึง พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณซับจำปา ฟังบรรยายเรื่องเมืองโบราณซับจำปา ชุมชนโบราณที่พบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย จนกระทั่งเติบโตขึ้นเป็นเมืองผ่านการรับวัฒนธรรมจากภายนอกผ่านเส้นทางการค้าโบราณ พร้อมชมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่จัดแสดงไว้ เช่น เศษภาชนะดินเฟาที่มีลวดลายแบบเฉพาะ, เครื่องประดับทำจากหินและสัมฤทธิ์ ตลอดจนโบราณวัตถุสมัยประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมทวารวดี เช่น ชิ้นส่วนพระพุทธรูป, ตุ๊กตาดินเผา, ชิ้นส่วนของธรรมจักร (จำลอง) เป็นต้น

โบราณวัตถุ ในพิพิธภัณฑสถานชุมชนบ้านโป่งมะนาว

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารไทยภูนารายณ์ (มื้อที่ 2)
13.30 น. ออกเดินทางสู่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
14.30 น. ถึง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ หรือเมืองโบราณศรีเทพ เมืองขนาดใหญ่ของลุ่มน้ำป่าสักที่เป็นจุดเชื่อมและควบคุมเส้นทางการค้าระหว่างชุมชนจากภาคกลางและชุมชนที่ราบสูงภาคอีสาน ชมโบราณสถานที่สำคัญภายในเมือง ดังนี้

หลุมขุดค้นทางโบราณคดี ด้านในพบร่องรอยของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ได้แก่ โครงกระดูกมนุษย์ที่ฝังร่วมกับเครื่องใช้ ซึ่งทำให้สันนิษฐานว่าบริเวณนี้มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมาแล้วเมื่อราว 2,000-1,500 ปีมาแล้ว

ปรางค์สองพี่น้อง

ปรางค์สองพี่น้อง เป็นศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมรในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีลักษณะเป็นปราสาทที่ก่อด้วยอิฐสององค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศตะวันตก โดยปราสาทองค์เล็กยังหลงเหลือทับหลังรูปอุมามเหศวรประทับนั่งอยู่เหนือโคนนทิที่ยังมีสภาพสมบูรณ์

เขาคลังใน ศาสนสถานสำคัญประจำเมืองที่มีขนาดใหญ่ในวัฒนธรรมทวารวดี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นพร้อมกับสมัยแรกสร้างเมืองในราวพุทธศตวรรษที่ 12 เพื่อเป็นศาสนสถานเนื่องในพุทธศาสนา บริเวณฐานด้านทิศใต้และตะวันตกยังหลงเหลือประติมากรรมปูนปั้นรูปคนแคระที่มีศีรษะเป็นบุคคลหรือสัตว์ต่างๆ สลับกับรูปสัตว์ในท่าแบกประกอบลายพันธ์พฤกษา ซึ่งพบและหลงเหลือประดับอยู่ที่ฐานโบราณสถานในวัฒนธรรมทวารวดีเพียงที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทย

ปรางค์ศรีเทพ

ปรางค์ศรีเทพ ศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมรในศาสนาพรหมณ์-ฮินดู มีลักษณะเป็นปราสาทที่ก่อด้วยอิฐตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงขนาดใหญ่ หันหน้าไปทางด้านตะวันตกในแนวแกนเดียวกับปรางค์สองพี่น้อง
16.45 น. เข้าชม ปรางค์ฤาษี ตั้งอยู่ในวัดป่าสระแก้ว เป็นศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมรในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ด้านนอกเมืองศรีเทพ ปัจจุบันเหลือปราสาทอิฐขนาดเล็กบนฐานศิลาแลงที่หันหน้าไปยังทิศตะวันออก โดยสันนิษฐานว่ามีอายุร่วมสมัยกับปรางค์ศรีเทพและปรางค์สองพี่น้อง

เขาคลังนอก

17.20 น. ชม เขาคลังนอก เป็นศาสนสถานขนาดใหญ่เนื่องในวัฒนธรรมทวารวดี ที่ตั้งอยู่นอกเมืองศรีเทพ สันนิษฐานว่ามีลักษณะเป็นมหาสถูป มีฐานขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก่อด้วยศิลาแลงที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์มากที่สุดในบรรดาศาสนสถานที่ร่วมสมัยเดียวกัน
18.00 น. ออกเดินทางสู่ ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
18.30 น. ถึง ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท http://www.pasakhillside.com ร่วมรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ห้องพักของรีสอร์ท จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 (2) : ปรางค์นางผมหอม – วัดบ้านฉางประชานิมิตร – วัดธรรมจักรเสมาราม – โบราณสถานเมืองเสมา – ปราสาทโนนกู่ – ปราสาทเมืองแขก – ปราสาทเมืองเก่า – แหล่งหินตัดสีคิ้ว – กรุงเทพฯ

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.30 น. ออกเดินทางสู่ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

09.30 น. ถึง ปรางค์นางผมหอม เป็นปรางค์องค์เดียว ที่สันนิษฐานว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 ในศิลปเขมรแบบบาปวน ก่อด้วยอิฐเช่นเดียวกับปรางค์แขก โดยห่างจากที่นี่ไม่มากนักมีลำน้ำมาบรรจบกัน 2 สาย คือ ลำสนธิ กับลำพระยากลาง ซึ่งเป็นเส้นทางโบราณที่ใช้ติดต่อกันระหว่างที่ราบสูงโคราชกับที่ราบลุ่มภาคกลางมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์
10.00 น. เดินทางไปยัง วัดบ้านฉางประชานิมิตร

จารึกขุนศรีไชยมงคลเทพ วัดบ้านฉางประชานิมิต

10.45 น. ถึง วัดบ้านฉางประชานิมิตร ชมจารึกขุนศรีไชยมงคลเทพ ที่กล่าวถึงสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) โปรดเกล้าฯ ให้ขุนศรีไชยมงคลเทพเอกมนตรีพิเศษและขุนนางทั้งหลายยกทัพไปตีเมืองพิมาย-พนมรุ้ง ฯลฯ จากนั้นชมช่องเหวตาบัว เส้นทางโบราณที่ใช้เดินทางระหว่างภาคกลางและภาคอีสานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์
11.20 น. เดินทางสู่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ไร่เลิศวนา (มื้อที่ 5)
12.30 น. เดินทางไปยัง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
14.00 น. ถึง วัดธรรมจักรเสมาราม ชมและสักการะพระนอนหินทรายโบราณสมัยทวารวดีองค์ใหญ่ ที่มีอายุกว่า 1,300 ปี จากนั้นเข้าชม โบราณสถานเมืองเสมา ที่ปัจจุบันยังมีฐานของศาสนสถานและใบเสมาโบราณอายุกว่า 1,000 ปี พร้อมฟังเรื่องราวความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมทวารวดีในภาคอีสานตอนล่าง

ปราสาทเมืองเก่า

15.30 น. ชม 3 ปราสาทหินสำคัญในบริเวณนี้ ได้แก่ ปราสาทโนนกู่ , ปราสาทเมืองแขก และปราสาทเมืองเก่า โบราณสถานแบบขอมโบราณ ที่สร้างขึ้นทับในดินแดนของเมืองเสมา พร้อมฟังเรื่องของการล่มสลายลงของวัฒนธรรมทวารวดีและเข้ามาของวัฒนธรรมขอมในเขตอีสานตอนล่าง
17.00 น. เดินทางไปยัง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

17.30 น. ถึง แหล่งหินตัดสีคิ้ว เป็นเนินเขาที่เต็มไปด้วยหินทรายสีขาว ปรากฎร่องรอยของการสกัดหินเป็นร่องลึกรูปสี่เหลี่ยมขนาดต่างๆ อยู่หลาย แนวและยังทิ้งร่องรอยของคมสิ่วที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสกัด สันนิษฐานว่าเดิมคงจะนำหินทรายบริเวณนี้ไป สร้าง ปราสาทหินที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เช่น ปราสาทเมืองแขก ปราสาทโนนกู่ และปราสาทเมืองเก่า
18.00 น. เดินทางกลับ
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านสวนเมืองพร (มื้อที่ 6)
19.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
22.30 น. ถึง ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า***

……………………………………………………………………………………………………………………………

ทัวร์ ปริศนา”ศรีจนาศะ”รัฐโบราณที่ถูกลืม จ.ลพบุรี-เพชรบูรณ์-นครราชสีมา
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 (2 วัน 1 คืน)

ราคา 5,900 บาท

อัตราราคานี้รวมค่าบริการ
• ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ พร้อมพนักงาน Driver Guide
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่า
• ค่าวิทยากรบรรยายและหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง
• ค่าน้ำดื่มและของว่างตลอดการเดินทาง
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท / รักษาพยาบาล 500,000 บาท รายละเอียดตามกรมธรรม์

……………………………………………………………………………………………………………………………

บทความก่อนหน้านี้มหัศจรรย์ธรรมชาติ เห็ดต้นเดียวเหมือนกินเนื้อสัตว์ 3 อย่าง!
บทความถัดไปเปิดสูตร: ใครชอบกินผักมาทางนี้ กับเมนู “อูด้งสลัดปลาแซลมอน”