ทัวร์ “ยลนครฯ-ส่องสุราษฎร์” เที่ยวประวัติศาสตร์ 1,000 ปี

ทัวร์ “ยลนครฯ – ส่องสุราษฎร์” เที่ยวประวัติศาสตร์ 1,000 ปี

จ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช

วันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 (3 วัน 2 คืน)

นำชมและบรรยาย : ผศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ   คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ราคา 8,900 บาท

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 (1)

05.00 น. พบกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

07.10 น. เดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3235

08.25 น. ถึง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จากนั้นจัดเก็บสัมภาระของท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ

08.50 น. ออกเดินทางสู่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

09.30 น. ถึง วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร นมัสการพระบรมธาตุไชยา เจดีย์ทรงปราสาทศิลปะศรีวิชัยที่งดงาม โดยมีลักษณะคล้ายกับจันทิหรือเจดีย์ในศิลปะชวา อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในแปดของจอมเจดีย์สำคัญในประเทศ ซึ่งถูกวาดอยู่ในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร ซึ่งรูปแบบที่เห็นในปัจจุบันนั้นได้รับการปฏิสังขรณ์ใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 5

10.30 น. เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา เพื่อชมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญซึ่งขุดค้นพบในบริเวณวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ตลอดจนบริเวณแหลมโพธิ์และใกล้เคียง พร้อมฟังบรรยายเรื่องพัฒนาการของเมืองไชยา รวมถึงเส้นทางการค้าข้ามคาบสมุทรโบราณ และการเผยแผ่ศาสนาพราหมณ์-พุทธจากอินเดียสู่ดินแดนคาบสมุทรภาคใต้ของไทย

11.30 น. เดินทางต่อไปยัง โบราณสถานวัดแก้ว

11.40 น. เข้าชม โบราณสถานวัดแก้ว ปัจจุบันตั้งอยู่ในวัดรัตนาราม เป็นวัดที่สันนิษฐานว่าปรากฏในจารึกวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช ที่กล่าวถึงพระเจ้ากรุงศรีวิชัยมีพระบรมราชโองการให้พระเถระนามว่าชยันตะ สร้างปราสาทอิฐ 3 หลัง เพื่อถวายให้เป็นที่ประทับแด่พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ปัทมปาณิและพระโพธิสัตว์วัชรปาณิ ปัจจุบันยังมีตัวปราสาทเป็นปราสาทหลังเดียว อยู่ในผังสี่เหลี่ยม มีการทำเป็นห้องคูหาไว้ภายใน

12.15 น. เดินทางไปยัง แหลมโพธิ์

12.35 น. ถึง แหลมโพธิ์ เป็นสันทรายขนาดใหญ่มีคลองพุมเรียงไหลผ่าน สันนิษฐานว่าเป็นที่จอดเรือของชาติต่างๆ เพื่อพักชั่วคราวหรือเพื่อการค้าขายกับเมืองโบราณไชยา ทั้งยังเป็นจุดรวบรวมเสบียงอาหารและน้ำจืด เพื่อทำการเดินเรือค้าขายกับชาติอื่นไกลออกไป มีการค้นพบโบราณวัตถุจำนวนมาก โดยเฉพาะลูกปัด, เหรียญเงินสมัยราชวงศ์ถัง ตลอดจนเครื่องถ้วยจีนสมัยต่างๆ

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านเพื่อนเดินทาง (มื้อแรก)

14.30 น. แวะซื้อไข่เค็มไชยาอันเลื่องชื่อ

15.00 น. เดินทางไปยัง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

16.00 น. ถึง โบราณสถานเขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย) ชมฐานของศาสนสถานในวัฒนธรรมฮินดู พร้อมร่วมถกปม “ศรีวิชัย” กับหลากหลายแนวคิดและทฤษฎี พร้อมทั้งเรื่องราวของ “พันพัน” ชื่อบ้านเมืองในเอกสารจีนโบราณที่สันนิษฐานว่าอยู่ที่สุราษฎร์ธานี

17.00 น. เดินทางสู่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

19.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ ร้านชาวเรือ (มื้อที่ 2)

20.30 น. เข้าพักที่ โรงแรมแมนดี้นก http://www.mandynokhotel.com/th/index.php จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 (2)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)

08.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

09.00 น. ถึง โบราณสถานเขาคา เทวสถานในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย เข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวและโบราณวัตถุที่ค้นพบที่นี่ จากนั้นเดินขึ้นสู่ยอดเขาคาเพื่อชมฐานของเทวาลัยที่ยังหลงเหลืออยู่ พร้อมทั้งชม “สวยัมภูลึงค์” ศิวลึงค์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ยอดเขาทางด้านทิศเหนือ

10.30 น. ออกเดินทางสู่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

11.30 น. ถึง โบราณสถานวัดโมคลาน ป็นโบราณสถานที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณ์แบบไศวนิกาย และในเวลาต่อมาได้กลายเป็นโบราณสถานของพุทธศาสนามหายาน ซึ่งศาสตราจารย์ลูฟส์ (H.H.E. Loofs) แห่งโครงการสำรวจทางโบราณคดีไทย-อังกฤษ ได้เข้าสำรวจและมีความเห็นว่า เนินโบราณสถานของโมคลานจัดอยู่ในวัฒนธรรมหินใหญ่ และห่างจากเนินแต่เดิมเป็นพรุลึกมากเรียกว่า “ทุ่งน้ำเค็ม” ปัจจุบันตื้นเขินแล้ว

12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านครัวริมเล (มื้อที่ 4)

13.45 น. เดินทางต่อไปยัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช

14.45 น. ถึง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ภายในจัดแสดงเรื่องของประวัติความเป็นมาของบ้านเมือง,โบราณวัตถุต่างๆ ที่ค้นพบในเขตเมืองนครศรีธรรมราชและใกล้คียง ตลอดจนวัฒนธรรมวิถีชีวิตของผู้คนในภาคใต้ของประเทศไทย เข้าชมพร้อมฟังบรรยายเรื่องประวัติความเป็นมาของเมืองพระเวียง ชุมชนโบราณที่เป็นรากฐานของการพัฒนาเป็นเมืองนครศรีธรรมราชในเวลาต่อมา

16.00 น. ออกเดินทางสู่ ป้อมกำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

16.10 น. ถึง ป้อมกำแพงเมืองนครศรีธรรมราช สร้างขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นป้อมกำแพงเมืองที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยอยุธยา

16.45 น. แวะชมและเลือกซื้อเครื่องถมเมืองนครฯ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ ร้านครัวทะเล คูขวาง (มื้อที่ 5)

19.30 น. เข้าพักที่ โรงแรมแมนดี้นก http://www.mandynokhotel.com/th/index.php จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 (3)

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6)

08.30 น. ออกเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

08.45 น. ถึง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวนครศรีธรรมราช นมัสการพระบรมธาตุ พร้อมฟังบรรยายเรื่องพัฒนาการของเม และวิหารพระม้า จากนั้นเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภายในวัด แหล่งเก็บรวบรวมโบราณวัตถุและสิ่งของที่ประชาชนได้ถวายพระบรมธาตุไว้เพื่อเป็นพุทธบูชา อันแสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของผู้คนในที่นี้

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านขนมจีนเส้นสดแม่แอ๊ด (มื้อที่ 7)

12.30 น. เดินทางไปยัง หอพระพุทธสิหิงค์

12.45 น. ถึง หอพระพุทธสิหิงค์ แต่เดิมเป็นหอพระประจำวังของเจ้าพระยานคร ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพระพุทธสิหิงค์องค์นี้มีลักษณะของศิลปะแบบสกุลช่างท้องถิ่น หรือที่เรียกว่าแบบ “ขนมต้ม” ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของสกุลของทางนครศรีธรรมราช

13.15 น. ออกเดินทางสู่ หอพระอิศวร-หอพระนารายณ์

13.30 น. ถึง หอพระอิศวร-หอพระนารายณ์ เทวสถานที่สำคัญของเมือง อันเป็นจุดที่แสดงถึงความสำคัญของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในอดีต

14.30 น. เดินทางไปยัง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

15.30 น. ถึง วัดเขาขุนพนม เชื่อกันว่าเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายหลังจากสิ้นรัชกาลของพระองค์ มีผู้สันนิษฐานว่าพระองค์มิได้ถูกประหารชีวิตอย่างที่พงศาวดารกล่าวอ้าง แต่เสด็จมายังนครศรีธรรมราชทรงผนวชเจริญวิปัสนากรรมฐาน ณ วัดแห่งนี้จนเสด็จสวรรคต ร่วมฟังและถกเถียงประเด็นดังกล่าวกับวิทยากร

16.30 น. เดินทางกลับ

17.05 น. รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านครัวนคร (มื้อที่ 8)

18.00 น. ออกเดินทางไป ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

18.25 น. ถึง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

20.05 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3183

21.20 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า***

ทริปพิเศษ รับจำนวนจำกัด!!!
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งได้ที่ inbox เฟซบุ๊กเพจมติชนอคาเดมี คลิก m.me/Matichon.Academy.Thailand

หรือโทร 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124
Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105
line : @matichonacademy

บทความก่อนหน้านี้แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร! เนรมิตข้าวสวยหอมๆ เป็นเมนูพิซซ่าสุดน่ากิน!!
บทความถัดไปกลุ่มปราสาทเขมร กับ.. ความลับหลังกำแพงศิลา