ทัวร์ “บันทายฉมาร์-สมโบร์ไพรกุก-เสียมเรียบ” ความลับหลังกำแพงศิลา ประเทศกัมพูชา

ทัวร์ “บันทายฉมาร์-สมโบร์ไพรกุก-เสียมเรียบ” ความลับหลังกำแพงศิลา ประเทศกัมพูชา (3 วัน 2 คืน)

วันที่ 14-16 กันยายน 2561

วิทยากร : รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ

ราคา 25,000 บาท

วันแรก

06.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

08.00 น. บินลัดฟ้าสู่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG – 903

09.10 น. ถึง สนามบินเสียมเรียบ ผ่านพิธีการทางศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง จากนั้นเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศไปยัง จ.บันเตียเมียนเจย หรือชื่อเดิมคือศรีโสภณ

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย  ชม มหาปราสาทบันทายฉมาร์ ในภาษาเขมรแปลว่า “ป้อมเล็ก” สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เอกสารไทยโบราณเรียกว่า “พุทไธสมัน” ซึ่งต่อมาได้เป็นสร้อยนามของเจ้าเมืองสุรินทร์ แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างเมืองสุรินทร์กับปราสาทบันทายฉมาร์ หินที่ใช้ในการก่อสร้างปราสาทหลังนี้มีที่มาจาก “สระเพลง” ในจังหวัดสระแก้ว ชมตัวปราสาทที่มีภาพแกะสลักเรื่องราวของพุทธศาสนาแบบมหายาน และประวัติศาสตร์การสงครามสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 รวมทั้งภาพแกะสลักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพันกร และใบหน้าของพระองค์ที่ยอดปรางค์ซึ่งเหมือนกับที่เมืองพระนคร

เย็น  รับประทานอาหารเย็น

ค่ำ  เข้าพักที่ Sofitel Angkor Phokeethra Golf & Spa Resort หรือเทียบเท่า จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของที่พัก

เดินทางไปยัง จ.กำปงธม เพื่อชม กลุ่มปราสาทสมโบร์ไพรกุก กลุ่มของศาสนสถานที่เคยเป็นราชธานีของอาณาจักรเจนละในสมัยพระเจ้าอีศานวรมัน โดยในช่วงเช้าชมกลุ่มปราสาทสำคัญ ดังนี้

  • ปราสาทโตว หรือปราสาทสิงโต ปราสาทอิฐขนาดใหญ่ ด้านหน้ามีสิงห์ที่มีเอกลักษณ์รูปแบบศิลปะแบบสมโบร์ไพรกุก อันเป็นจุดเด่นของปราสาทแห่งนี้
  • กลุ่มปราสาทยายปวน ที่บริเวณกำแพงแก้วมีการสลักรูปคนกำลังสู้กับสิงโตไว้โดยรอบ อีกทั้งที่บริเวณของตัวปราสาทเองนั้นยังมีภาพสลักของใบหน้าคนที่มีความคล้ายกับศิลปะอินเดียอีกด้วย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย  ชม กลุ่มปราสาทสมโบร์ ซึ่งเป็นกลุ่มปราสาทที่ทำด้วยอิฐหลายหลัง เช่น ปราสาทต้นไทร, กุฎิฤาษี, ปราสาทต้นจันทน์ ฯลฯ

เย็น  รับประทานอาหารเย็น

ค่ำ  เข้าที่พัก Sofitel Angkor Phokeethra Golf & Spa Resort หรือเทียบเท่า จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของที่พัก

เปลี่ยนเป็นรถบัสเล็ก ออกเดินทางเข้าเมืองพระนคร หรือนครธม ชมประตูเมืองนครธม จากนั้นนำท่านสู่ ปราสาทบายน ศูนย์กลางของนครธม สุดยอดปราสาทเขมรในยุคเสื่อม ทุกยอดของปราสาทจะแกะสลักเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า ชมความงดงามของการแกะสลักภาพชีวิตประจำวันของชาวเขมร, ภาพสงคราม บริเวณกำแพงรอบปราสาทซึ่งงดงามไม่แพ้กัน

จากนั้นเข้าชมพระราชวังหลวง ซึ่งประกอบไปด้วยปราสาทพิมานอากาศ ที่มีตำนานว่าเป็นที่อยู่ของนางนาค และกษัตริย์ของเมืองพระนครทุกพระองค์จะต้องขึ้นไปสมสู่กับนางนาคทุกคืน พร้อมชมลานช้าง ลานครุฑ  ลานสำหรับประทับเวลาเสด็จชมกระบวนพยุหะยาตรา จากนั้นชม ปราสาทนาคพัน ตั้งอยู่กลางบารายของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำอาณาจักรเขมรโบราณ ชมตัวปราสาทที่ทำเป็นรูปพญานาค 2 ตน ใช้ลำตัวโอบรอบฐานปราสาท อีกทั้งรูปม้าสลักขนาดใหญ่ที่หันหน้าเข้าสู่ตัวปราสาท

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย  ชมความอลังการของ ปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ด้านหน้าของปราสาทเป็นบารายขนาดใหญ่เกือบเท่าแม่น้ำ มีสะพานนาคราชเชื่อมเข้าสู่ตัวปราสาท ชมความงดงามของรูปแกะสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำต่างๆ เช่น การกวนเกษียรสมุทร, กองทัพเสียมกุก เป็นต้น จากนั้นเข้าสู่ตัวปรางค์ประธาน ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา

17.00 น.  รับประทานอาหารเย็น

18.00 น.  เดินทางไปยัง สนามบินเสียมเรียบ

18.30 น.  ถึง สนามบินเสียมเรียบ

20.30 น.  บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG – 910

21.50 น.  ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก***


สนใจติดต่อ มติชนอคาเดมี
Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124
Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105
line : @matichonacademy

บทความก่อนหน้านี้เมนูสำหรับคนเป็นเบาหวาน : น้ำสลัดใส
บทความถัดไป5 เส้น 5 สไตล์ 5 ก๋วยเตี๋ยวร้านเด็ดที่ต้องไปให้ได้ย่านบางกรวย