Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์ส่องปราสาทขะแมร์ แลวิถีกัญชา

จะเริ่มในอีก 30 วัน
วันที่ไปทัวร์ 22 พ.ค. 2564 - 23 พ.ค. 2564
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว บุรีรัมย์
วิทยากร
รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ

5,800 บาท / คน

จองเลย

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564

06.00 น.

ลงทะเบียน รับของที่ระลึก พร้อมรับประทานอาหารเช้าที่มติชนอคาเดมี

07.00 น.

ออกเดินทางสู่ จ.บุรีรัมย์

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านจิ้งนำขาหมู

13.30 น.

ออกเดินทางสู่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

14.00 น.

ถึง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ชมปราสาทพนมรุ้ง ศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ที่ตั้งอยู่บนภูพนมรุ้ง ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว โดยชื่อของ พนมรุ้ง มาจากภาษาเขมรว่า วนํรุง ซึ่งแปลว่า ภูเขาอันกว้างใหญ่ อีกทั้งในศิลาจารึกอักษรขอมซึ่งพบที่ปราสาทแห่งนี้ยังปรากฏชื่อผู้สร้างปราสาทคือ นเรนทราทิตย์ เชื้อสายราชวงศ์มหิธรปุระ ผู้เป็นพระญาติกับพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ผู้สร้างปราสาทนครวัด ทำให้เป็นปราสาทสำคัญในวัฒนธรรมขอมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ทาง เครือญาติ ระหว่างเขตภาคอีสานใต้กับเขมรเมืองพระนครในประเทศกัมพูชา

16.00 น.

เดินทางไปยัง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

16.30 น.

ชม ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นราบใกล้ๆ กับภูพนมรุ้ง ในเขต อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เป็นศาสนสถานประจำเมืองหรือชุมชนที่สร้างตามคติในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ในศิลปะแบบบาปวนที่มีแผนผังสวยงามที่สุด โดยเฉพาะสระน้ำสี่มุมทั้งสี่ของปราสาท โดยจากการศึกษาทางโบราณคดีพบว่าตำแหน่งของปราสาทแห่งนี้ ตั้งอยู่บนเส้นทางอารยธรรมขอมจากเมืองพระนครในประเทศกัมพูชาสู่ภาคอีสานใต้ของไทย

17.30 น.

เดินทางไปยัง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

19.30 น.

เข้าพักที่ เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์ หรือเทียบเท่า**** จากนั้นรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของที่พักและให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น.

ชม วิสาหกิจชุมชน เพ ลา เพลิน ซึ่งภายในมีศูนย์การเรียนรู้กัญชาบุรีรัมย์ รวมทั้งฟาร์มปลูกกัญชาในระบบปิดที่ได้มาตรฐาน และสามารถเก็บเกี่ยวตัวช่อดอกอย่างต่อเนื่องส่งขายให้กับโรงพยาบาลคูเมือง ซึ่งเป็นโรงผลิตยาสมุนไพรที่ได้รับมาตรฐานจาก GMP แห่งเดียวใน จ.บุรีรัมย์ ร่วมฟังเสวนาเกี่ยวกับกัญชาสายพันธุ์ต่างๆ รวมทั้งขั้นตอนการขอดำเนินการเพื่อขอผลิตและต่อยอดกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ พร้อมชมศาลาอโรคยา เฮิร์บส์ ด้านในจัดแสดงนิทรรศการแพทย์แผนไทย ที่ให้ความรู้เรื่องยาไทย และตำรับที่มีส่วนผสมของกัญชา เป็นต้น

12.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

เดินทางไปยัง โครงการพัฒนาต้นแบบการปลูกกัญชาฯ (โนนมาลัยโมเดล)

13.30 น.

เยี่ยมชม โครงการพัฒนาต้นแบบการปลูกกัญชา เพื่อใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนมาลัย (โนนมาลัยโมเดล) ชมแปลงกัญชา 6 ต้น (โนนมาลัยโมเดล) ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในวิสาหกิจสามารถปลูกกัญชาได้ 6 ต้น / ครัวเรือน ฟังเสวนาเกี่ยวกับขั้นตอนการขอดำเนินการเพื่อขอปลูกกัญชาและการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลของกลุ่มเพื่อนำไปผลิตเป็นยาสมุนไพร พร้อมทั้งเทคนิคการปลูกและดูแลต้นกัญชาแบบละเอียด

15.00 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.00 น.

แวะรับประทานอาหารเย็น ที่ร้านครัวโชคชัย

19.00 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ (ต่อ)

22.30 น.

ถึง มติชนอคาเดมี โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า***