ปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียนคือคุณภาพของคน ธุรกิจในทุกภาคส่วนต่างเร่งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้แข่งขันได้ในเศรษฐกิจยุค 4.0 ก่อให้เกิดงานที่หลากหลายมากขึ้นและต้องการทักษะการทำงานที่แตกต่างไปจากเดิม ความท้าทายของภาคการศึกษาคือการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการสร้างคนคุณภาพให้มีมากพอ และมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนไปของสังคมและเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

โครงการเร่งรัดความสำเร็จ เสริมสร้างความพร้อม เพื่อการจ้างงาน ระยะที่ 2 (Accelerating Work Achievement and Readiness for Employment 2 – AWARE 2) เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์นี้ ด้วยการวิจัยพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างขีดความสามารถให้กับเยาวชนที่เริ่มต้นเข้าสู่โลกของการทำงาน โดยดำเนินการในกลุ่มเยาวชนที่จบการศึกษาระดับปวช. (หรือเทียบเท่า) ในประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย และเยาวชนที่จบการศึกษาระดับปวส. ในประเทศไทย โดยมีปลายทางเพื่อให้เยาวชนกลุ่มที่เลือกเข้าสู่ชีวิตการทำงาน ก่อนจะหาโอกาสศึกษาต่อในภายหลัง มีโอกาสสำเร็จและก้าวหน้าในระยะยาว และเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการเห็นถึงศักยภาพของเยาวชนกลุ่มนี้ ว่าแม้จะเป็นพนักงานระดับต้น ก็มีขีดความสามารถที่จะสนับสนุนให้องค์กรแข่งขันได้ในเศรษฐกิจดิจิทัลเช่นกัน

AWARE 2 ดำเนินการภายใต้ทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเจพีมอร์แกนเชส โดยองค์การเอ็ดดูเคชัน ดีเวลล็อปเม้นท์ เซ็นเตอร์ (Education Development Center หรือ EDC) ซึ่งองค์การเอกชนไม่แสวงหากำไรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการศึกษา มีเป้าหมายพัฒนาเยาวชน 4,200 คน บุคลากรทางการศึกษา 200 คน และเชื่อมโยงสถานประกอบการ 160 แห่งให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมคนคุณภาพสำหรับอาเซียน 4.0

นางอาเรียน ฮาซานี รองประธาน เจพีมอร์แกนเชส ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลงานด้านกิจการเพื่อการกุศลในเอเชียแปซิฟิก กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนอาเซียนให้มีทักษะและความสามารถที่เหมาะสมกับงานในอนาคตว่า “โครงการ AWARE 2 เลือกดำเนินการในไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เพราะทั้ง 3 ประเทศมีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และรัฐบาลของทั้ง 3 ประเทศก็เห็นความสำคัญของการการศึกษาเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงาน จุดเน้นของโครงการคือการสร้างคนให้มีความสามารถที่จำเป็นต่อความสำเร็จในเศรษฐกิจดิจิทัล เราศึกษาว่าความต้องการด้านทักษะของตลาดงานคืออะไร ช่องว่างอยู่ตรงไหน และการศึกษาจะเติมเต็มช่องว่างนี้อย่างไร เพื่อให้เยาวชนมีพื้นฐานที่แข็งแรงพอที่จะเติบโตและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ซึ่งเราเห็นแนวโน้มว่า การมีทีมงานที่มีแนวคิดและความสามารถที่หลากหลาย เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจพัฒนา เติบโต และแข่งขันได้ ทุกวันนี้คนที่จะประสบความสำเร็จ นอกจากจะมีความรู้ความสามารถในเชิงเทคนิคแล้ว ยังจะต้องมีความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุ่นทางความคิด ใฝ่รู้ และแก้ปัญหาได้เร็ว โครงการ AWARE 2 จึงเน้นการวิจัยพัฒนากระบวนการที่จะสร้างให้เยาวชนที่เข้าไปเป็นพนักงานระดับต้นมีทักษะสำคัญเหล่านี้”

นางรีเบกกา สโตเคิล รองประธาน EDC กล่าวว่า “จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการ AWARE 2 เราได้สร้างสรรค์กระบวนการเตรียมเยาวชนใน 3 ประเทศสู่การทำงาน และพร้อมที่จะเผยแพร่เนื้อหา วิธีการ และประเด็นที่เราได้เรียนรู้ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน” พร้อมทั้งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมในโครงการ AWARE 2 ว่าเป็นการผสมผสานวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการฝึกอบรมหลักสูตร Work Ready Now! เราพร้อมทำงาน! โดยอาจารย์ในสถาบันอาชีวศึกษาที่ผ่านการอบรมจากวิทยากรของ EDC ให้ใช้แนวทาง Active Learning มาช่วยให้เยาวชนกำหนดเป้าหมายในชีวิต วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน เข้าใจวิธีเรียนรู้ของตนเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ฝึกการสื่อสาร การเขียนอีเมล์ การนำเสนอตัวเองด้วยพอร์ตโฟลิโอดิจิทัล การสัมภาษณ์งาน หรือจดหมายสมัครงาน ได้ฝึกคิดฝึกทำในสถานการณ์ในการทำงานต่างๆ ทั้งการประชุม การแก้ปัญหา การต่อรอง การวางแผนงาน การเรียนรู้และการสอนงาน

นส.สติยา ลังการ์พินธุ์ ผู้อำนวยการโครงการระดับภูมิภาค กล่าวถึงความสำเร็จและความท้าทายในการเตรียมพร้อมเยาวชนในแต่และประเทศ นอกเหนือจากการอบรมหลักสูตรเราพร้อมทำงาน! ว่า “ในฟิลิปปินส์ เราต้องเริ่มตั้งแต่การสนับสนุนให้เกิดระบบการฝึกงานเพื่อให้นักศึกษาที่เทียบเท่ากับระดับปวช. ได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ในอินโดนีเซียความสำเร็จของเราคือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษากับบริษัทเอกชน เช่น อินเทล โตชิบา และสตาร์ทอัพอีกหลายแห่ง จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นในชุดวิชาโครงงานเชิงสร้างสรรค์ ในประเทศไทยเราเลือกทำโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน โดยกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์คือการจัดค่ายส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อสร้างทักษะการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม และให้เยาวชนมั่นใจที่จะออกไอเดียเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ใช้”

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ [email protected]