เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นำเจ้าหน้าที่ สำนักอนามัย สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค และสำนักงานเขตพระนคร ลงพื้นที่เขตพระนคร เพื่อเข้าดำเนินการรื้อย้ายตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ติดตั้งที่ตั้งในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตไปจัดเก็บไว้ที่สำนักงานเขตพระนคร และได้ติดต่อเจ้าของตู้ไปขอรับคืน

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีความห่วงใยสุขภาพของประชาชนผู้บริโภคน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เนื่องจากพบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 6,329 ตู้ มีใบอนุญาตเพียง 143 ตู้ และไม่มีใบอนุญาต 6,186 ตู้ และได้มอบหมายให้สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการตรวจสอบสุขลักษณะและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอย่างต่อเนื่อง ทุก 4 เดือน และให้จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการรักษาดูแลและควบคุมคุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญแก่ผู้ประกอบการ

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับผู้ประกอบการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ยังไม่ได้รับอนุญาต ให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของตู้ติดต่อยื่นขอรับใบอนุญาต ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตที่ตั้งตู้ หากไม่ยื่นขออนุญาตจะมีความผิดฐานประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งให้ตรวจสอบห้ามมิให้มีการติดตั้งตู้น้ำดื่มในที่หรือทางสาธารณะด้วย โดยหากตรวจสอบพบตู้น้ำดื่มที่ติดตั้งในที่หรือทางสาธารณะให้แจ้งผู้ประกอบการหรือเจ้าของตู้เคลื่อนย้ายภายในกำหนด และหากประกอบการหรือเจ้าของตู้ ไม่ยอมเคลื่อนย้าย สำนักงานเขตพื้นที่จะเข้าดำเนินการรื้อย้าย

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับในพื้นที่เขตพระนครมีตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญทั้งสิ้น 97 ตู้ ได้รับใบอนุญาต 10 ตู้ เป็นตู้น้ำดื่มที่ติดตั้งในที่หรือทางสาธารณะ 7 ตู้ จากการตรวจสอบตู้น้ำดื่มผ่านมาตรฐานสุขลักษณะด้านกายภาพ 88 ตู้ ผ่านมาตรฐานด้านคุณภาพน้ำ 92 ตู้ ไม่ผ่านมาตรฐานด้านคุณาภาพน้ำ 3 ตู้ ไม่ได้ตรวจสอบ 2 ตู้ เนื่องจากชำรุด สำหรับตู้น้ำดื่มที่ไม่ผ่านมาตรฐานด้านกายภาพและคุณภาพน้ำ สำนักงานเขตได้แจ้งให้เจ้าของตู้ดำเนินการแก้ไขแล้ว รวมทั้งแจ้งให้เจ้าของตู้น้ำดื่มที่ยังไม่ได้รับอนุญาตดำเนินการขอใบอนุญาตแล้วด้วย

 


ที่มา มติชนออนไลน์