วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สักการะพระไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ” โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้อัญเชิญพระไภษัชยคุรุ ๖ องค์ ออกให้ประชาชนสักการะบูชา ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ถึง ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “สักการะพระไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ” โดยนำประติมากรรมรูปพระไภษัชยคุรุที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ อัญเชิญออกประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะในช่วงเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ถึง ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

พระไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าสูงสุดทางการแพทย์และโอสถในศาสนาพุทธฝ่ายมหายาน ทรงเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาพยาบาล ทรงปลดเปลื้องมนุษย์จากความทุกข์อันเกิดจาก

โรคทางกายและโรคทางใจ กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นเภสัชกรผู้เยียวยาจิตวิญญาณของมนุษย์ให้หลุดพ้นจากอวิชชา มิจฉาทิฐิไปสู่โพธิมรรคและนิพพาน ในห้วงเวลาที่ผ่านมาทั่วโลกเกิดวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid 19) ในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วยเช่นกัน ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของประชาชนมีข้อจำกัดและต้องปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ  ที่รัฐบาลบังคับใช้อย่างเข้มงวด เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติรอดพ้นจากวิกฤตการณ์นี้ไปได้ กรมศิลปากรเล็งเห็นโอกาสในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การสืบทอดศิลปะและธำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนเพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจแก่ประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว และเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๓ กรมศิลปากรจึงกำหนดจัดกิจกรรม “สักการะพระไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ” ขึ้น โดยมอบหมายให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ อัญเชิญพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา พระพุทธเจ้าที่ได้รับความนับถือมากที่สุดพระองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน และทรงเป็นพระพุทธเจ้าแพทย์สูงสุด ผู้คุ้มครองรักษามนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากโรคทางกายและทางใจ ซึ่งอยู่ในความครอบครองของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น ๒๒ แห่ง มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะบูชา เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม  – วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยส่วนกลาง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อัญเชิญพระไภษัชยคุรุ ๖ องค์ ออกให้ประชาชนสักการะบูชา ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ในวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

นอกจากนี้ กรมศิลปากร ได้มอบหมายให้สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวบรวมความรู้เรื่อง “พระไภษัชยคุรุ” มาจัดพิมพ์เป็นหนังสือ “พระไภษัชยคุรุ : พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ” ประกอบด้วย คติความเชื่อ ลักษณะทางประติมานวิทยา และประติมากรรมรูปพระไภษัชยคุรุที่เก็บรักษาภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ต่างๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องดังกล่าวให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติ และสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย จึงร่วมกับกรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ของการบินไทย ร่วมบริจาคไมล์สะสมในโครงการไมล์รักษ์ไทย เพื่อสนับสนุนการเดินทางของ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานอนุรักษ์ บูรณะ และ พัฒนาแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ จดหมายเหตุ เอกสารโบราณ งานศิลปกรรม และนาฏดุริยางคศิลป์ และอื่นๆ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ที่ตั้งอยู่ทั้งในและต่างประเทศ ให้คงอยู่เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการนำคุณค่าวัฒนธรรมสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถเลือกบริจาคไมล์สะสมตั้งแต่ 300 ไมล์ขึ้นไป โดยล็อกอินเข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ รอยัล ออร์คิด พลัส ที่ thaiairways.com/rop จากนั้นเลือก ‘บริการอื่นๆ’ และ คลิก ‘บริจาคไมล์สะสม’ สมาชิกสามารถบริจาคไมล์สะสมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2563

กระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวการจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง จิ๋นซี ฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา (Qin Shi Huang: The First Emperor of China and Terracotta Warriors) โดยมีคุณอิทธิพล คุณปลิ้ม รัฐมนตรีกระทรวงว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, คุณพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์, นางฉาง ยู่ เหมิง อุปทูตฝ่ายวัฒนธรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมแถลงข่าว พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวเป็นนิทรรศการที่รวบรวมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญอายุกว่า ๒,๗๐๐ ปี จากสุสานจิ๋นซีสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๑๓๓ ชิ้น มาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๒ และเปิดให้ประชาชนเข้าชมจนถึงวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.