โซลาร์เซลล์ แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า

 หลักสูตร โซลาร์เซลล์ แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า

สอนโดย อ.สุบิน แพทย์รัตน์

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 12-13 พฤษภาคม 2561

เวลา 09:00 - 16:00 น.

 

0an1-02.jpg

ราคา 3,500 บาทโซลาร์เซลล์ แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า

    พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) ประเทศไทยได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ในปริมาณที่พอเพียงกับการนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ประมาณ 4-5 ชั่วโมงต่อวัน พื้นที่ 1 ตารางเมตร จะได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 1,000 วัตต์ หรือ 4-5 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวัน (kWh/m2/day) ถ้าเรามีเซลล์แสงอาทิตย์พื้นที่ 1 ตารางเมตร ที่มีประสิทธิภาพเพียง 10 % จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 100 วัตต์ หรือเฉลี่ย 400-500 วัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวัน จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

     โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์หรือแสงจากหลอดไฟฟ้าให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ไฟฟ้าที่ได้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) โซลาร์เซลล์ประดิษฐ์ขึ้นจากการนำสารกึ่งตัวนำ 2 ชนิด คือ P-Type และ N-Type มาต่อกันทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าเมื่อได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์เซลล์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำประเภทซิลิกอน จะใช้สารซิลิกอนมาทำให้ไม่บริสุทธิ์ (Dope) โดยการเติมธาตุในกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 5 ในตารางธาตุลงไป P-Type มีคุณสมบัติของอะตอมเป็นช่องว่างซึ่งเรียกว่า โฮล (Hole) ส่วน N-Type มีคุณสมบัติของอะตอมเป็นอิเล็กตรอนเกินขึ้นมา 1 ตัว เรียกว่าอิเล็กตรอนอิสระซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในก้อนผลึก เมื่อนำสารกึ่งตัวนำ P-Type และ N-Type ที่มาต่อกันแล้วทำให้รอยต่อได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ จะทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้า

 

งานช่าง/งานฝีมือ

- โซลาร์เซลล์ แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า


เทคนิค

วันที่ 1

เรียนรู้เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ ชนิดของโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่สำหรับสำรองกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์

สาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัด หลักการทำงาน โวลต์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ และวัตต์มิเตอร์

สาธิตและฝึกปฏิบัติการนำโซลาร์เซลล์ไปจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง ใช้ต่อตรง ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่โดยมีเครื่องควบคุม

- สาธิตและฝึกปฏิบัติการออกแบบโซลาร์เซลล์หลังคาบ้านเพื่อขายกระแสไฟฟ้า

- สาธิตและฝึกปฏิบัติการนำโซลาร์เซลล์ไปจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้เครื่องแปลงไฟฟ้า


วันที่ 2

- สาธิตและฝึกปฏิบัติการออกแบบเพื่อนำโซลาร์เซลล์ไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง

- สาธิตและฝึกปฏิบัติการออกแบบเพื่อนำโซลาร์เซลล์ไปใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปโดยใช้เครื่องแปลงไฟฟ้า

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

- สาธิตและฝึกปฏิบัติการออกแบบโซลาร์เซลล์หลังคาบ้านเพื่อใช้กระแสไฟฟ้าในครัวเรือน

- สาธิตและฝึกปฏิบัติการออกแบบโซลาร์เซลล์หลังคาบ้านเพื่อขายกระแสไฟฟ้า

- สรุปการเรียนการสอนและตอบปัญหาข้อสงสัย


0an1-02.jpg  0an1-02.jpg  

 

0an1-02.jpg  0an1-02.jpg