ไฟฟ้าในอาคาร

หลักสูตร ไฟฟ้าในอาคาร

สอนโดย อ.ครรชิต  ป้อทองคำ

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 19-20 พฤษภาคม 2561

เวลา 09:00 - 17:00 น.

 

0an1-02.jpg

ราคา 3,200 บาทไฟฟ้าในอาคาร

         วงจรไฟฟ้าคือเส้นทางเดินของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำ ผ่านโหลด กลับมาโดยมีสวิทช์เป็นอุปกรณ์ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า โหลดจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปอื่นๆ เช่น ความร้อน สนามแม่เหล็ก แสงสว่าง พลังงานกล มนุษย์เราจึงนำพลังงานดังกล่าวไปใช้ในรูปของเครื่องมือเครื่องใช้ในงานช่าง

    ปัจจุบันไฟฟ้ามีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันมาก ซึ่งไม่มีใครปฏิเสธถึงความสะดวกสบายที่ได้รับจากการใช้ไฟฟ้ารวมถึงอุตสาหกรรม และธุรกิจต้องใช้ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญ ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายก็จริงแต่ในเวลาเดียวกันก็มีอันตรายอยู่ในตัวของมันเองถ้ารู้จักใช้ก็จะได้ประโยชน์มหาศาล ถ้าใช้ผิดวิธีก็อาจจะได้รับอันตรายถึงชีวิต ดังนั้นความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องที่ควรได้รับความสนใจอย่างมาก

 

งานช่าง/งานฝีมือ

- ไฟฟ้า


เทคนิค

วันแรก

- แนะนำภาพรวมของอาชีพ โอกาสทางการตลาด 

- เรียนรู้การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า 

- เรียนรู้ระบบไฟฟ้า ระบบ 1 เฟส และระบบ 3 เฟส

- เรียนรู้วัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า และการเลือกใช้งานให้เหมาะสม 

- เรียนรู้การคำนวณการใช้ไฟฟ้า ขนาดสายไฟและการเลือกใช้ 

- เรียนรู้วงจรไฟฟ้า การเดินสายไฟ การติดตั้งอุปกรณ์ ปลั๊ก สวิทช์ และหลอดไฟ 

- เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การเชื่อมต่อสายไฟ การต่อสายไฟเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า 

- ฝึกปฏิบัติการเดินสายไฟด้วยการตีกิ๊บ และเทคนิคต่างๆ 

- ฝึกปฏิบัติต่อวงจรไฟฟ้า ปลั๊ก สวิทช์ หลอดไฟ


วันที่สอง

- เรียนรู้และสาธิตการดัดท่อร้อยสายไฟชนิดต่างๆ 

- เรียนรู้และสาธิตการติดตั้งท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ 

- ฝึกปฏิบัติดัดท่อชนิดต่างๆ

- ฝึกปฏิบัติเดินสายไฟฟ้า ร้อยสายไฟฟ้า เข้าตู้โหลดฯ ปลั๊ก สวิทช์ หลอดไฟ 

- ฝึกปฏิบัติการตรวจเช็คปลั๊ก สวิทช์ หลอดไฟ และการทดสอบเบรกเกอร์ชนิดต่างๆ 

- เรียนรู้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน และข้อควรระวังในการใช้งาน

 

0an1-02.jpg 0an1-02.jpg 0an1-02.jpg

 

0an1-02.jpg 0an1-02.jpg 0an1-02.jpg