ทัวร์ “ศาลเจ้า ศาลจีน ในบางกอก” จ.กรุงเทพมหานคร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยากร : ผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช ราคา 1,700 บาท

ทัวร์ “ศาลเจ้า ศาลจีน ในบางกอก” จ.กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

วิทยากร : ผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช  

ราคา 1,700 บาท