พลาสติกสานงาน Crafts

 หลักสูตร พลาสติกสานงาน Crafts

สอนโดย อ.นิสา  วรฐิตานนท์

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561

เวลา 09:00 – 16:00 น.

0an1-02.jpg

ราคา 1,600 บาท


 

พลาสติกสานงาน Crafts

       สมัยก่อนปู่ ย่า ตา ยาย ได้ทำการจักสานของใช้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต โดยนำวัสดุจากวัสดุธรรมชาติมาใช้ในการจักสาน เช่น ไม้ไผ่ หญ้าแฝก กก ผือ และอีกหลายๆ อย่าง จนก่อให้เกิดงานอาชีพสืบต่อกันมาเป็นภูมิปัญญาสู่ลูกหลาน แต่วัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติเหล่านั้นไม่คงทนเท่าที่ควร ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ เกิดขึ้นมากมายทำให้มีการดัดแปลงจากอุปกรณ์เหล่านี้ ไปเป็นเส้นพลาสติกแทน โดยได้นำเอาเส้นพลาสติกที่มีลักษณะคล้ายตอกแต่มีสีสันลวดลายที่สวยงามและคงทนมาทำการสาน สภาพปัจจุบันเด็กและเยาวชนถูกสภาพสังคมแห่งการบริโภคนิยม เป็นผู้บริโภคมากกว่าเป็นผู้ผลิต ขาดความคิดสร้างสรรค์ ทำงานไม่เป็น ขาดวินัย ไม่มีความอดทนต่อความยากลำบาก ในขณะที่เวลาเรียนก็ไม่มีสมาธิ เพราะจิตใจไม่ได้สนใจในสิ่งที่เรียน กลุ่มของเราจึงได้สนใจและจัดทำโครงงานอาชีพการสอนตะกร้าพลาสติก เพราะเห็นว่าตะกร้าพลาสติก มีความสวยงาม และมีความคงทน ประกอบกับวัสดุในการสานเช่นไม้ไผ่ เริ่มหายากและมีความยุ่งยากในการผลิต เรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการทำงาน มีความอดทน มีจิตสาธารณะที่จะกระตุ้นให้เลิกใช้ถุงพลาสติกที่ก่อให้เกิดโลกร้อน ฝึกทักษะการจัดการในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งยังทำให้เกิดสมาธิในการเรียนและเป็นความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดียิ่ง

งานช่าง/งานฝีมือ

– พลาสติกสานงาน Crafts

 

เทคนิค

– แนะนำวัสดุอุปกรณ์

– แนะนำการตัดเส้นพลาสติก

– ปฏิบัติสานกระเป๋า

– การทำหูกระเป๋า

ชิ้นงานที่ได้

– กระเป๋า สูง 10 นิ้ว กว้าง 3.5 นิ้ว ยาวล่าง 10 นิ้ว ยาวปากบน 15 นิ้ว  

 

0an1-02.jpg