พลาสติกสานงาน Crafts

สอนโดย อ.นิสา  วรฐิตานนท์
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
ราคา 1,600 บาท

สนใจติดต่อ มติชนอคาเดมี   Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124                             Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105
 line : @matichonacademy

สมัยก่อนปู่ ย่า ตา ยาย ได้ทำการจักสานของใช้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต โดยนำวัสดุจากวัสดุธรรมชาติมาใช้ในการจักสาน เช่น ไม้ไผ่ หญ้าแฝก กก ผือ และอีกหลายๆ อย่าง จนก่อให้เกิดงานอาชีพสืบต่อกันมาเป็นภูมิปัญญาสู่ลูกหลาน แต่วัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติเหล่านั้นไม่คงทนเท่าที่ควร ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ เกิดขึ้นมากมายทำให้มีการดัดแปลงจากอุปกรณ์เหล่านี้ ไปเป็นเส้นพลาสติกแทน โดยได้นำเอาเส้นพลาสติกที่มีลักษณะคล้ายตอกแต่มีสีสันลวดลายที่สวยงามและคงทนมาทำการสาน สภาพปัจจุบันเด็กและเยาวชนถูกสภาพสังคมแห่งการบริโภคนิยม เป็นผู้บริโภคมากกว่าเป็นผู้ผลิต ขาดความคิดสร้างสรรค์ ทำงานไม่เป็น ขาดวินัย ไม่มีความอดทนต่อความยากลำบาก ในขณะที่เวลาเรียนก็ไม่มีสมาธิ เพราะจิตใจไม่ได้สนใจในสิ่งที่เรียน กลุ่มของเราจึงได้สนใจและจัดทำโครงงานอาชีพการสอนตะกร้าพลาสติก เพราะเห็นว่าตะกร้าพลาสติก มีความสวยงาม และมีความคงทน ประกอบกับวัสดุในการสานเช่นไม้ไผ่ เริ่มหายากและมีความยุ่งยากในการผลิต เรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการทำงาน มีความอดทน มีจิตสาธารณะที่จะกระตุ้นให้เลิกใช้ถุงพลาสติกที่ก่อให้เกิดโลกร้อน ฝึกทักษะการจัดการในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งยังทำให้เกิดสมาธิในการเรียนและเป็นความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดียิ่ง

งานช่าง/งานฝีมือ
– พลาสติกสานงาน Crafts

เทคนิค
– แนะนำวัสดุอุปกรณ์
– แนะนำการตัดเส้นพลาสติก
– ปฏิบัติสานกระเป๋า
– การทำหูกระเป๋า

ชิ้นงานที่ได้
– กระเป๋า สูง 10 นิ้ว กว้าง 3.5 นิ้ว ยาวล่าง 10 นิ้ว ยาวปากบน 15 นิ้ว

 

0an1-02.jpg